Nasledujúce pravidlá a predpisy definujú všeobecné podmienky predaja platné v našom internetovom obchode na adrese https://kokietki.pl/sk/, ktorý prevádzkuje spoločnosť Kokietki Maciej Rogulski, Jana Kasprowicza 12d, Łódź 92-781 Poľsko, NIP: 7272564967, REGON: 100941290 . Podnikateľská činnosť sa registruje v Centrálnom registri a informačnom systéme podnikateľských činností (CEIDG), ktorý vedie minister zodpovedný za hospodárstvo.

1. Rozsah pôsobnosti rokovacieho poriadku

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky, ktoré spotrebitelia a podnikatelia zadávajú prostredníctvom nášho internetového obchodu.

Podľa článku 22 Občianskeho zákonníka je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá robí s podnikateľom právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jeho hospodárskou alebo profesionálnou činnosťou.

Podnikateľom je podľa § 43 Občianskeho zákonníka fyzická osoba, právnická osoba a organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou a ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu, vykonávajúca podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť vo vlastnom mene.

Iné alebo doplňujúce obchodné podmienky a všeobecné obchodné podmienky sa neuplatňujú - stanú sa súčasťou zmluvy len vtedy, ak sme s nimi dali výslovný písomný súhlas.

2. Uzatvorenie zmluvy

Predajná zmluva je uzavretá so spoločnosťou Kokietki Maciej Rogulski.

Prezentácia produktov v našom online obchode predstavuje ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy. Aby ste mohli uzavrieť zmluvu, musíte pridať vybrané produkty do nákupného košíka a urobiť objednávku. Nákupný košík a údaje, ktoré ste zadali do formulárov, môžete pred odoslaním objednávky upraviť pomocou dostupných funkcií a správ zobrazených počas procesu objednávania.

Kliknutím na tlačidlo na stránke súhrnu objednávky, ktorým potvrdíte a dokončíte svoju objednávku, zadávate záväznú objednávku na výrobky v nákupnom košíku. Hneď po prijatí vašej objednávky a jej zaregistrovaní v počítačovom systéme nášho internetového obchodu je uzatvorená kúpna zmluva. Po odoslaní objednávky od nás dostanete e-mail s potvrdením objednávky a uzavretia zmluvy.

3. Jazyk a pravidlá zaznamenávania dohody

Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v poľskom, anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku

Obsah zmluvy uchovávame a e-mailom vám zašleme údaje o vašej objednávke a naše zmluvné podmienky. Informácie o objednávke si môžete skontrolovať aj prostredníctvom svojho zákazníckeho konta. Obchodné podmienky sú k dispozícii aj na webovej stránke nášho internetového obchodu tak, aby boli prístupné, reprodukovateľné a uložené.

4. Dodanie výrobkov

K uvedeným cenám výrobkov je potrebné pripočítať náklady na dopravu. Objednané produkty sú doručované prostredníctvom kuriérskych spoločností, ktoré s nami spolupracujú. Podrobné informácie o možných spôsoboch a časoch dodania, ako aj o nákladoch na dopravu sú uvedené počas procesu objednávania a na webovej stránke nášho obchodu.

Výrobky ponúkané v obchode sa predávajú výlučne prostredníctvom zásielkového predaja. Žiaľ, nie je možné si ich vyzdvihnúť osobne.

5. Platby

V našom internetovom obchode máte k dispozícii nasledujúce formy platby:

  • Platba na dobierku.
  • Elektronické platby (e-platby) prostredníctvom online platobnej služby.
  • Platba tradičným bankovým prevodom na bankový účet nášho obchodu. Ak si vyberiete tento spôsob platby - po odoslaní objednávky vám zašleme e-mailom podrobnosti o prevode. Spracovanie vašej objednávky sa začne po pripísaní celej sumy požadovanej platby za vašu objednávku na náš účet.

Podrobné informácie o možných spôsoboch platby, vrátane online platobných služieb integrovaných do nášho obchodu a dostupných typov elektronických platieb, ako aj o možných dodatočných nákladoch, sú uvedené počas procesu objednávania a na webovej stránke nášho obchodu v osobitnej informačnej časti o spôsoboch platby.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy

Spotrebitelia majú zákonné právo na odstúpenie od zmluvy, ako je uvedené v poučení o práve na odstúpenie od zmluvy.

Fyzické osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu priamo súvisiacu s ich podnikateľskou činnosťou, sú tiež oprávnené od zmluvy odstúpiť, ak z obsahu zmluvy vyplýva, že pre ne nemá profesionálny charakter, najmä z predmetu ich podnikateľskej činnosti, sprístupneného na základe ustanovení o Centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti. Ostatní podnikatelia nie sú oprávnení odstúpiť od zmluvy.

7. Výhrada vlastníctva

Výrobky objednané v obchode zostávajú naším majetkom až do úplného zaplatenia predajnej ceny.

8. Poškodenie spôsobené počas prepravy

Platí pre spotrebiteľov: v prípade spotrebiteľského nákupu na diaľku nesie náš obchod vždy riziko náhodného poškodenia alebo straty tovaru počas prepravy. Ak sú objednané výrobky doručené so zjavným poškodením, ktoré vzniklo počas prepravy, žiadame vás, aby ste takúto závadu čo najskôr nahlásili doručovateľovi a kontaktovali nás. Oneskorené nahlásenie takejto sťažnosti alebo nadviazanie kontaktu nemá žiadne dôsledky pre vaše zákonné práva (opísané nižšie v časti sťažnosti) a ich uspokojenie. Rýchlejšie oznámenie nám však pomáha pri uplatňovaní našich nárokov voči dopravcovi alebo poisťovateľovi prepravy.

9. Reklamácie: Súlad tovaru so zmluvou / vady

Vzťahuje sa na spotrebiteľov: sme povinní dodať tovar bez vád. Ak tovar nie je v súlade so zmluvou, spotrebiteľ má práva uvedené v kapitole 5a zákona o právach spotrebiteľov. Spotrebiteľ môže za podmienok v nej uvedených požadovať opravu alebo výmenu tovaru, ktorý nie je v súlade so zmluvou, alebo podať vyhlásenie o znížení ceny tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. Zodpovedáme za akýkoľvek nesúlad tovaru so zmluvou, ktorý sa prejaví do 2 rokov od jeho dodania, pokiaľ sme pre tovar neurčili dlhšiu lehotu, v takom prípade platí táto dlhšia lehota.

V prípade nesúladu tovaru so zmluvou sa vyššie uvedené ustanovenia týkajúce sa spotrebiteľa vzťahujú aj na fyzickú osobu, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre ňu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti sprístupneného na základe ustanovení o centrálnom registri a informácií o podnikateľskej činnosti.

Je možné podávať sťažnosti:

  • e-mailom na adresu: info@kokietki.pl
  • písomne na túto adresu: Kokietki Maciej Rogulski, Jana Kasprowicza 12d, Łódź 92-781 Poľsko
  • telefonický kontakt je možný na tomto čísle +48 22 123 555 1

Informácie o prípadnej dodatočnej záruke a jej podrobných podmienkach sú vždy priložené k výrobku a dostupné na informačných stránkach internetového obchodu.

Platí pre podnikateľov: (s výnimkou fyzických osôb, ktoré uzatvárajú zmluvu priamo súvisiacu s ich podnikateľskou činnosťou, ak je z obsahu tejto zmluvy zrejmé, že pre tieto osoby nemá profesionálny charakter - tzv. "kvázi spotrebitelia", t. j. živnostníci uplatňujúci určité práva spotrebiteľa): v prípade kúpnej zmluvy uzatvorenej s podnikateľom je na základe § 558 ods. 1 Občianskeho zákonníka vylúčená zodpovednosť nášho internetového obchodu zo záruky za vady.

Náš zákaznícky servis je vám k dispozícii: V prípade otázok, sťažností a reklamácií môžete kontaktovať náš zákaznícky servis v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 na telefónnom čísle +48 22 123 555 1 , alebo e-mailom na adrese info@kokietki.pl

10. Služby poskytované elektronickými prostriedkami

Na používanie nášho online obchodu vrátane prehliadania nášho sortimentu a zadávania objednávok je potrebné mať multimediálne zariadenie s nainštalovaným webovým prehliadačom a prístupom na internet a e-mail. Odporúčame, aby ste v nastaveniach prehliadača povolili JavaScript a ukladanie súborov cookie. Používatelia sú povinní používať internetový obchod v súlade so zákonom a dobrými mravmi a je zakázané poskytovať obsah nezákonnej povahy.

Prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme zabezpečili plnú funkčnosť webovej stránky a rozhrania nášho internetového obchodu v rozsahu našich súčasných technických znalostí, a zaväzujeme sa odstrániť všetky nezrovnalosti a technické problémy nahlásené používateľmi v primeranej lehote. Vyššie uvedené sa vzťahuje aj na možnosť prihlásiť sa k odberu noviniek alebo voliteľnú možnosť vytvoriť si zákaznícky účet - ak sú tieto služby poskytované v rámci nášho obchodu. Akékoľvek zistené nezrovnalosti alebo výpadky vo fungovaní webovej stránky a služieb nášho internetového obchodu nám môžete oznámiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v predchádzajúcej časti. Pri reklamáciách týkajúcich sa nezrovnalostí súvisiacich s technickým fungovaním služby internetového obchodu uveďte druh a dátum nezrovnalosti.

11. Kódex osvedčených postupov

Dobrovoľne dodržiavame "Kritériá kvality dôveryhodných predajní", ktoré sú k dispozícii pod toto prepojenie.

12. Mimosúdne riešenie sporov

Informujeme vás, že spotrebitelia majú možnosť využiť mimosúdne konanie o sťažnostiach a náprave. Informácie o prístupe k uvedenému postupu a postupom riešenia sporov nájdete na tejto adrese www.uokik.gov.pl v časti "Pokojné urovnanie spotrebiteľských sporov".

Okrem toho na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr Spotrebitelia majú prístup k online platforme na riešenie spotrebiteľských sporov (tzv. platforma ODR). Platforma RSO je viacjazyčná interaktívna webová stránka určená spotrebiteľom a obchodníkom, ktorí sa snažia o mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb na diaľku.

Využitie uvedených mimosúdnych prostriedkov nápravy a riešenia sporov je dobrovoľné a môže sa uskutočniť len vtedy, ak s ním súhlasia obe strany sporu (spotrebiteľ a predávajúci).

13. Záverečné ustanovenia

Žiadne ustanovenie týchto podmienok nemá za cieľ porušovať zákonné práva spotrebiteľov. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a právami Spotrebiteľov vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov sa namiesto sporných ustanovení Obchodných podmienok vždy použijú zákonné predpisy.

V prípade podnikateľov sa na všetky zmluvy uzavreté s nami uplatňuje poľské právo s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

V prípade Podnikateľov, právnických osôb verejného práva alebo samostatných verejnoprávnych subjektov, súd s výlučnou právomocou na riešenie všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi nami a vami budú postúpené súdu príslušnému podľa nášho sídla. Predchádzajúca veta sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu priamo súvisiacu s ich podnikateľskou činnosťou, ak je z obsahu tejto zmluvy zrejmé, že pre tieto osoby nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu ich podnikateľskej činnosti, sprístupneného na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti.

- Archivované predpisy 2022

- Archivované nariadenia 2021