zásady ochrany osobných údajov

Správcom osobných údajov zodpovedným za ich spracovanie je:
Maciej Rogulski
Jan Kasprowicz 12d
Lodž 92-781
rodo@kokietki.pl

Telefón: 790-601-790

Ďakujeme za váš záujem o náš online obchod. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Ďalej nájdete podrobné informácie o zaobchádzaní s vašimi údajmi.

1. Prístup k údajom a hosťovaniu

Môžete navštíviť našu webovú stránku bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Pri každom prístupe na webovú stránku server automaticky ukladá iba tzv protokoly servera, napríklad názov požadovaného súboru, vaša IP adresa, dátum a čas hovoru, množstvo prenesených dát a poskytovateľ internetových služieb, ktorý zadáva dopyt (tzv. protokoly prístupu), a dokumentuje volanie stránky.

Tieto údaje sú analyzované výlučne za účelom zabezpečenia správneho fungovania našej webovej stránky a zlepšenia našej ponuky. Uvedené slúži v súlade s čl. 6 sek. 1 lit. f GDPR, zabezpečenie nášho oprávneného záujmu, spočívajúce v optimálnej a správnej prezentácii našich webových stránok a ponúk. Všetky prístupové údaje budú vymazané najneskôr do siedmich dní po ukončení vašej návštevy webovej stránky.

Hosting

Naše služby hostenia a zobrazovania našich webových stránok sú čiastočne poskytované v našom mene našimi poskytovateľmi služieb ako súčasť poverenia spracovaním údajov. Pokiaľ tieto zásady ochrany osobných údajov neustanovujú inak, všetky prístupové údaje a údaje zhromaždené vo formách poskytnutých na tento účel na našej webovej stránke sa budú spracovávať na ich serveroch. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich poskytovateľov služieb a základov spolupráce s nimi, kontaktujte nás. Naše kontaktné údaje nájdete v časti „Naše kontaktné údaje a vaše práva“.

2. Zhromažďovanie a spracovanie údajov na účely zmluvy, kontakt a zriadenie zákazníckeho účtu

Osobné údaje zhromažďujeme, iba ak nám ich dobrovoľne poskytnete pri zadávaní objednávky alebo kontaktovaní nás (napr. Pomocou kontaktného formulára alebo e-mailu). Povinné polia sú takto označené, pretože údaje, ktoré obsahujú, sú potrebné na splnenie zmluvy alebo na posúdenie prípadu, v ktorom nás kontaktujete. Bez ich poskytnutia nemôžete objednávku dokončiť ani nás kontaktovať. Aké údaje sa zhromažďujú, vyplývajú priamo z formulárov, do ktorých sa údaje vkladajú. Údaje, ktoré ste poskytli, používame v súlade s čl. 6 sek. 1 lit. b GDPR za účelom vykonania zmluvy a zodpovedania vašich otázok. Navyše, ak v zmysle čl. 6 sek. 1 lit. GDPR, dávate súhlas so zriadením zákazníckeho účtu - vaše osobné údaje budeme spracovávať nevyhnutne potrebné na tento účel. Ďalšie informácie o spracovaní vašich údajov, najmä pokiaľ ide o prenos údajov našim poskytovateľom služieb na účely spracovania objednávok, platieb a prepravy, nájdete v nasledujúcich častiach týchto zásad ochrany osobných údajov.

Po úplnom splnení zmluvy alebo po vymazaní vášho zákazníckeho účtu bude spracovanie vašich údajov obmedzené a po lehotách uchovávania uvedených v daňových predpisoch a zákone o účtovníctve budú tieto údaje vymazané (článok 6 ods. 1) (c) GDPR), pokiaľ nevyslovíte výslovný súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) s ďalším používaním týchto údajov alebo si v súlade s platnými zákonmi vyhradzujeme právo na ďalšie použitie týchto údajov na iné účely , o ktorých vás informujeme v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Váš zákaznícky účet je možné kedykoľvek odstrániť. Za týmto účelom pošlite správu na našu kontaktnú adresu uvedenú v časti „Naše kontaktné údaje a vaše práva“ alebo použite príslušnú funkciu v nastaveniach vášho zákazníckeho účtu.

Systém riadenia komodít

Na vybavovanie objednávok a plnenie zmluvy používame tiež externý systém správy tovaru. Naši poskytovatelia služieb nám poskytujú služby v tejto oblasti na základe zmluvy o zverení údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich poskytovateľov služieb a základov našej spolupráce s nimi, kontaktujte nás. Kontaktné údaje nájdete v časti „Naše kontaktné údaje a vaše práva“

3. Prenos údajov na účely doručenia

Za účelom vykonania zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. B) GDPR) odovzdávame vaše údaje prepravnej spoločnosti, ktorú ste vybrali pri objednávaní a ktorá bola poverená dodávkou objednaných produktov.

4. Spracovanie údajov na účely uskutočňovania platieb

Pri uskutočňovaní platieb v našom internetovom obchode spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb, ktorí podporujú online elektronické platby, a prenášame vaše údaje do spoločnosti na spracovanie platieb, ktorú ste vybrali v procese objednávania. Vyššie uvedené slúži na účel plnenia zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR).

Spracovanie údajov s cieľom zabrániť podvodom a optimalizovať platby

V niektorých situáciách môžeme našim poskytovateľom služieb poskytnúť ďalšie informácie, ktoré môžu použiť, spolu s informáciami potrebnými na uskutočnenie platby. Títo poskytovatelia služieb potom konajú v našom mene ako spracovatelia a poskytujú nám služby v oblasti prevencie podvodov a optimalizácie platobných procesov (napr. Fakturácia, analýza sporných platieb, účtovná podpora). V zmysle čl. 6 sek. 1 lit. f GDPR, slúži to na splnenie našich oprávnených záujmov v ochrane pred zneužitím a podvodom a v efektívnej správe platieb.

5. Kanály marketingových aktivít: e-mail (napr. Bulletin)

Reklama zaslaná e-mailom po prihlásení na odber noviniek

Ak sa prihlásite na odber nášho spravodajcu, použijeme vami poskytnuté údaje potrebné na účely pravidelného zasielania nášho spravodajcu e-mailom na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR). Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť tak, že nám pošlete správu na našu kontaktnú adresu uvedenú v časti „Naše kontaktné údaje a vaše práva“ alebo pomocou príslušného odkazu v informačnom vestníku. Po zrušení odberu odstránime vaše e- poštová adresa, pokiaľ nie, výslovne súhlasíte s ďalším používaním vašich údajov na iné účely alebo si nevyhradíme právo na ďalšie použitie týchto údajov v prípadoch povolených zákonom, o čom vás informujeme v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Zasielanie noviniek

Newsletter sa zasiela ako súčasť poverenia spracovaním údajov v našom mene externým poskytovateľom služieb. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich poskytovateľov služieb a základov našej spolupráce s nimi, kontaktujte nás. Kontaktné údaje nájdete v časti „Naše kontaktné údaje a vaše práva“.

Odoslanie pozvánky na opustenie kontroly nákupu

Ak ste počas zadávania objednávky alebo po nej vyjadrili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR), použijeme vašu e-mailovú adresu na zaslanie elektronickej výzvy na vyhodnotenie uskutočneného nákupu. v našom obchode. Stanovisko / hodnotenie sa vydáva prostredníctvom systému spätnej väzby, ktorý používame. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním príslušnej správy na našu kontaktnú adresu uvedenú v časti „Naše kontaktné údaje a vaše práva“ alebo pomocou príslušného odkazu v správe s výzvou na vydanie stanoviska.

Pozvánky na vydanie stanovísk môže v našom mene a v našom mene zasielať náš poskytovateľ služieb - Trusted Shops, ktorý nám poskytuje služby v tejto oblasti. Za týmto účelom Trusted Shops spolupracuje so subdodávateľmi so sídlom v USA. V rámci tejto spolupráce sa zabezpečila primeraná úroveň ochrany údajov. Ďalšie informácie o pravidlách ochrany údajov v dôveryhodných obchodoch nájdete tu . Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa základov našej spolupráce s týmto poskytovateľom služieb, kontaktujte nás. Kontaktné údaje nájdete v časti „Naše kontaktné údaje a vaše práva“.

6. Súbory cookie a podobné technológie

Všeobecné informácie

Aby sme vašu návštevu našej webovej stránky zatraktívnili a umožnili vám využívať jej kľúčové funkcie, používame na tento účel technologické nástroje vrátane tzv. cookies. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky ukladajú na vaše koncové zariadenie. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa odstránia po ukončení relácie webového prehliadača, t. J. Po jej ukončení (tzv. Session cookies). Ostatné cookies sa ukladajú do vášho koncového zariadenia a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve webových stránok (tzv. Trvalé cookies). Používame technológie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie správneho a optimálneho využitia potrebných funkcií nášho webu (napr. Funkcia nákupného košíka). Tieto technológie spracúvajú údaje, ako je vaša IP adresa, čas vašej návštevy webovej stránky, informácie o zariadení a prehliadači, ako aj informácie o používaní našej webovej stránky (napr. O obsahu nákupného košíka). Toto slúži v súlade s čl. 6 sek. 1 lit. f GDPR na realizáciu nášho oprávneného záujmu o optimálne prezentovanie našej ponuky.

V pomocnej ponuke webového prehľadávača nájdete vysvetlenie, ako zmeniť nastavenia súborov cookie. Sú k dispozícii na nasledujúcich odkazoch: Microsoft Edge ™ / Safari ™ / Chrome ™ / Firefox ™ / Opera ™

Ostatní poskytovatelia služieb v oblasti analytických a marketingových nástrojov

Live-Chat Tawk.To

Keď nás použijete na rozhovor pomocou nástroja Tawk, údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete (meno, e-mailová adresa, obsah správy), spracujeme my, aby sme mohli odpovedať na vašu otázku. Vyššie uvedené slúži na realizáciu našich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR) spočívajúcich v zabezpečení efektívnej možnosti kontaktovať nás. Nástroj live chat je služba, ktorú nám poskytuje externý poskytovateľ služieb - https://www.tawk.to/ a ktorá zaisťuje, aby bol nástroj a jeho funkčnosť neustále pripravený. Všetky údaje zhromaždené v rámci použitia tohto nástroja sa ukladajú na serveroch tohto poskytovateľa služieb. Spracovanie údajov v súvislosti so službami poskytovanými Userlike sa uskutočňuje na základe uzatvorenej zmluvy o zverení údajov.

7. Integrácia s Trustbadge Trustbadge

Za účelom zobrazenia našej značky kvality Trusted Shops, ako aj zhromaždených recenzií zákazníkov a ponuky Trusted Shops, ktorá je kupujúcim k dispozícii po zadaní objednávky, je Trusted Shops Trustbadge integrovaný s našou webovou stránkou.

Integrácia s Trusted Shops Trustbadge slúži na realizáciu našich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR), ktoré spočívajú v optimálnom marketingu našej ponuky umožnením bezpečných nákupov. Trustbadge (tzv. Trust ID) a služby s ním inzerované ponúka Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnom, Nemecko. Trustbadge je nám k dispozícii ako súčasť služieb CDN (Content-Delivery-Network). Na tento účel používa spoločnosť Trusted Shops GmbH okrem iného zo služieb amerických dodávateľov. Je zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov. Viac informácií o pravidlách ochrany údajov spoločnosti Trusted Shops GmbH nájdete tu .

V prípade volania na Trustbadge si server automaticky pamätá tzv protokoly servera (súbory protokolu), ktoré obsahujú napr. vašu IP adresu, dátum a čas hovoru, množstvo prenesených dát a poskytovateľ internetových služieb, ktorý zadáva dopyt (prístupové údaje / tzv. protokoly servera) a dokumentuje hovor. Protokoly servera sa ukladajú na účely analýzy zraniteľnosti zabezpečenia a automaticky sa odstránia najneskôr 90 dní po vytvorení. Ostatné osobné údaje sa spoločnosti Trusted Shops GmbH prenášajú, iba ak sa dobrovoľne rozhodnete používať produkty Trusted Shops po vykonaní objednávky v našom obchode alebo ak ste sa predtým na použitie zaregistrovali. V takýchto prípadoch sa uplatňuje zmluvná dohoda medzi vami a Trusted Shops. Na tento účel sa osobné údaje automaticky zhromažďujú z údajov objednávky. To, či ste už registrovaní ako kupujúci na používanie produktov Trusted Shops, sa kontroluje automaticky na základe neutrálneho parametra - e-mailovej adresy šifrovanej kryptografickým jednosmerným šifrovaním. Pred prenosom je e-mailová adresa zašifrovaná hashovou hodnotou, aby ju nebolo možné dešifrovať v Trusted Shops. Po kontrole súladu sa parameter automaticky odstráni. Vyššie uvedené je nevyhnutné na dosiahnutie účelov, ktoré vyplývajú z našich oprávnených záujmov a Trusted Shops (článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR) v rozsahu poskytovania služieb týkajúcich sa konkrétnej objednávky zakaždým, tj služieb ochrany kupujúcich (Trusted Shops) záruka) a vydávanie recenzií nákupu služieb. Ďalšie informácie, vrátane vašich práv, sú obsiahnuté v zásadách ochrany osobných údajov Trusted Shops, ktoré sú k dispozícii vyššie a prostredníctvom Trustbadge.

8. Sociálne médiá

Doplnky sociálnych médií: Facebook, Instagram

Náš web používa tzv pluginy (tlačidlá) sociálnych sietí. Tieto doplnky sú dostupné prostredníctvom odkazu HTML, ktorý zaisťuje, že pri návšteve našich webových stránok obsahujúcich také doplnky (tlačidlá), nie je nadviazané automatické a priame spojenie so servermi prevádzkovateľa danej sociálnej siete. Po kliknutí na jedno z tlačidiel (doplnok) sa otvorí nové okno vášho prehliadača, ktoré zobrazí stránku daného webu sociálnych sietí, kde môžete schváliť použitie daného tlačidla, napríklad „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“ „.

Naša aktivita na sociálnych sieťach: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube

Ak ste v tejto súvislosti vyjadrili súhlas s danou sociálnou sieťou (čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR), pri návšteve nášho účtu / profilu vo vyššie uvedených sociálnych sieťach budú vaše údaje automaticky zhromažďované a ukladané na účely webovej analýzy a marketingu. Na základe týchto údajov sa vytvárajú pseudonymné užívateľské profily. Dajú sa použiť napríklad na umiestnenie v rámci sociálnych sietí a mimo nich, tzv prispôsobené reklamy, ktoré pravdepodobne zodpovedajú vašim záujmom. Na tento účel sa zvyčajne používajú súbory cookie.
Podrobné informácie o spracovaní a použití vašich údajov jednotlivými sociálnymi sieťami, ako aj informácie o vašich právach a možnosti konfigurácie nastavení ochrany osobných údajov, ako aj kontaktné údaje na účely odoslania žiadosti sú popísané v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti jednotlivé stránky sociálnych sietí, na ktoré odkazujeme nižšie. Ak v tejto súvislosti potrebujete pomoc, môžete nás tiež kontaktovať.

Facebook je stránka sociálnych sietí prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (ďalej len „Facebook Ireland“). Automaticky spracovávané informácie o vašej aktivite a o tom, ako používate našu fanúšikovskú stránku na Facebooku, sa zvyčajne prenášajú a ukladajú v spoločnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia, 94025 v USA. Pokiaľ ide o USA, Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti. Naša spolupráca je založená na štandardných doložkách o ochrane údajov prijatých Európskou komisiou. Spracovanie údajov v rámci návštevy fanúšikovskej stránky na Facebooku sa uskutočňuje v súlade s čl. 26 GDPR na základe spoločných dojednaní spoločných kontrolórov, ktoré sú k dispozícii tu . Ďalšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov pri návšteve fanúšikovskej stránky Facebooku (informácie o funkciách štatistík stránky) sú k dispozícii tu .

Twitter je stránka sociálnych sietí prevádzkovaná spoločnosťou Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írsko („Twitter“). Automaticky spracovávané informácie o vašej aktivite a používaní nášho profilu na Twitteri sa zvyčajne prenášajú a ukladajú v spoločnosti Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 v USA. Pokiaľ ide o USA, Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti. Naša spolupráca je založená na štandardných doložkách o ochrane údajov prijatých Európskou komisiou.

Instagram je stránka sociálnych sietí poskytovaná spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko („Facebook Ireland“). Automaticky spracovávané informácie o vašej aktivite a o tom, ako používate náš účet na stránke fanúšikov na Instagrame, sa zvyčajne prenášajú a ukladajú do spoločnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia, 94025 v USA. Pokiaľ ide o USA, Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti. Naša spolupráca je založená na štandardných doložkách o ochrane údajov prijatých Európskou komisiou. Spracovanie údajov ako súčasť návštev účtu fanpage na Instagrame sa uskutočňuje v súlade s čl. 26 GDPR na základe spoločných dojednaní spoločných správcov. Ďalšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov pri návšteve fanúšikovskej stránky Facebooku (informácie o funkciách štatistík stránky) sú k dispozícii tu .

YouTube Automaticky spracované informácie o vašej aktivite a použití nášho profilu YouTube sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 v USA a tam sa ukladajú. Pokiaľ ide o USA, Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti. Naša spolupráca je založená na štandardných doložkách o ochrane údajov prijatých Európskou komisiou.

9. Naše kontaktné údaje a vaše práva

Osoby, ktorých údaje sa spracúvajú, majú tieto práva:

 • v súlade s čl. 15 GDPR: právo na získanie informácií o spracovaní údajov v rozsahu uvedenom v tomto článku;
 • v súlade s čl. 16 GDPR: právo na opravu vašich nepresných alebo neúplných osobných údajov;
 • v súlade s čl. 17 GDPR: tzv „Právo na zabudnutie“, t. J. Právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, pokiaľ nie je potrebné ďalšie spracovanie:
  • za výkon práva na slobodu prejavu a informácií;
  • dodržiavať zákonnú povinnosť;
  • z dôvodov verejného záujmu;
  • na stanovenie, uplatnenie alebo obranu nárokov;
 • v súlade s čl. 18 GDPR: právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov za predpokladu, že:
  • spochybňujete presnosť týchto osobných údajov;
  • spracovanie je nezákonné a vy ste proti jeho vymazaniu;
  • už nepotrebujeme osobné údaje, ale potrebujete ich na stanovenie, uplatnenie alebo obranu nárokov;
  • v zmysle čl. 21 námietka proti spracovaniu údajov;
 • v súlade s čl. 20 GDPR: právo prijímať údaje, ktoré nám sú poskytované, v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte a zasielať ich inému správcovi;
 • v súlade s čl. 77 GDPR: právo podať sťažnosť u dozorného orgánu (predseda Úradu na ochranu osobných údajov „UODO“).

V prípade otázok týkajúcich sa zhromažďovania, spracovania a použitia vašich osobných údajov, ako aj v prípade žiadosti o informácie, opravy, obmedzenia spracovania alebo vymazania údajov a za účelom odvolania udelených súhlasov alebo námietok proti použitiu konkrétnych údajov kontaktujte priamo prevádzkovateľa údajov uvedeného na začiatku týchto zásad ochrany osobných údajov.

Právo namietať
Ak spracúvame osobné údaje spôsobom opísaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov, aby sme chránili naše oprávnené záujmy, môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov na tento účel - s platnosťou do budúcnosti. Ak sa spracúvanie uskutočňuje na účely priameho marketingu, môžete kedykoľvek uplatniť svoje právo namietať. Ak sa spracovanie uskutočňuje na iné účely, máte právo vzniesť námietku iba z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie.

Po uplatnení práva na námietku nebudeme pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov, pokiaľ nepreukážeme existenciu platných, zákonne odôvodnených dôvodov na spracúvanie a neprevyšujú vaše záujmy a práva, alebo ak sa pri spracúvaní údajov nemá uplatniť, uplatniť alebo obhajovať právne nároky.

Vyššie uvedená veta neplatí, ak sa údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. V takom prípade po podaní námietky vždy zastavíme spracovanie vašich osobných údajov.